Skip to content

Apuntar-se a la rSa

La rSa (Renda de Solidaritat Activa) és una renda mínima destinada a persones amb pocs recursos per tal de garantir-les unes condicions d’existència raonables. El Departament, capdavanter de la solidaritat, finança aquest dispositiu i acompanya els beneficiaris.

Què és la rSa?

Implementada pel Departament, la Renda de Solidaritat Activa (rSa) està destinada a aquelles llars amb les rendes més modestes. Aquesta renda és ingressada per la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) als assalariats del règim general i per la MSA (Mutualité Sociale Agricole) als assalariats agrícoles i explotadors agrícoles.

Els objectius de la rSa són garantir als beneficiaris els mitjans raonables d’existència, lluitar contra la pobresa d’alguns (assalariats o no) i afavorir la inserció i la reinserció dels beneficiaris guiant-los en la recerca d’un treball (per a les persones sense treball).

Qui es pot beneficiar de la rSa?

Per obtenir la rSa, cal complir 3 condicions:

 • Residir a França de forma estable i permanent
 • Tenir més de 25 anys (o menys de 25 anys sota condicions)
 • Tenir una renda baixa

Saber si sou elegibles

Si voleu conèixer els vostres drets i fer-ne una simulació, podeu trobar la informació a www.caf.fr i a www.msagrandsud.fr o consultar amb un agent del departament d’un centre social de proximitat. Atenció, els imports calculats per simulació tenen un valor indicatiu. Obtindreu l’import exacte un cop revisat el vostre dossier per complet.

La rSa no és automàtica, cal sol·licitar-la:

– Als Centres Socials de Proximitat del Departament

– A la Caisse d’Allocations Familiales, 112 rue Docteur Henri Ey a Perpinyà

– Als CCAS amb conveni: Els Banys i Palaldà, Arles, Bao, Banyuls de la Marenda, Canet de Rosselló, Ceret, Cornellà del Bercol, Cortsaví, El Pertús, El Soler, Maurí, Ortafà, Perpinyà, Pollestres, Sant Ciprià, Sant Esteve, Sant Llorenç de la Salanca, -Laurent de la Salanque, Tuïr, Toluges i Trasserra.

– Els assalariats agrícoles i els explotadors agrícoles han de fer la sol·licitud a la MSA

Conèixer els vostres drets i deures

Com a beneficiari de la rSa, teniu tant drets com deures. En cas de no respectar aquestes obligacions, us poden reduir o, fins i tot, suspendre, aquest subsidi.

Els drets

 • L’ingrés d’una renda per completar els vostres ingressos.
 • Un acompanyament social o professional individual i adaptat, garantit per un referent únic.
 • Una cobertura en cas de malaltia per accedir als tractaments (CMU i CMU complementària).
 • Un subsidi per a l’habitatge, ajudes financeres relacionades amb l’habitatge.
 • Una exoneració de l’impost d’habitatge i de la contribució a l’audiovisual públic: cànon televisió), en funció dels ingressos fiscals.

Els deures

 • Tornar la declaració trimestral de recursos que us han transmès la CAF o la MSA.
 • Comunicar qualsevol canvi de situació a la CAF o a la MSA en el moment en què es produeixi.
 • Respondre als controls i a qualsevol sol·licitud de documents per part de la CAF, la MSA o el Consell Departamental.
 • Emprendre accions a favor d’una millor inserció social o professional.

Contacte

Número únic rSa

De dimarts a divendres de 13:30 h a 16:30 h

Tel. 04 68 85 48 54

Connaître vos droits et devoirs

En tant que bénéficiaire du rSa vous avez des droits mais également des devoirs. En cas de non-respect de ces obligations, votre allocation peut être réduite, voire suspendue.

 

Vos droits

Le versement d'une allocation qui vient compléter vos ressources.

Un accompagnement social ou professionnel individuel et adapté, assuré par un référent unique.

Une couverture maladie pour accéder aux soins (CMU et CMU complémentaire).

Une allocation logement, d'aides financières liées au logement.

Une exonération de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public (ex : redevance télévision), en fonction du revenu fiscal.

 

Vos devoirs

Retourner la déclaration trimestrielle de ressources que vous a transmise la CAF ou la MSA.

Signaler tout changement de situation à la CAF ou la MSA dès qu'il intervient.

Répondre aux contrôles et à toute demande de pièces de la CAF, la MSA ou du Conseil Départemental.

Entreprendre des actions en faveur d'une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Je dépose une candidature

Vous recherchez un stage ou un emploi et souhaitez nous envoyer une candidature ?

Contacts

Numéro unique rSa
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Tél. 04 68 854 854